top of page

CLB

1.Hoe en wanneer kan je jouw CLB contacteren ?

Elke school werkt samen met een CLB. Voor onze school is dit:


Vrij CLB Meetjesland

Visstraat 14 – 9900 Eeklo

09 376 70 50

info@vclbmeetjesland.be

www.vclbmeetjesland.be
 

Open ?

 • Elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 (op maandag tot 17u).

 • Afspraken buiten de openingsuren kunnen enkel na afspraak. Buiten de openingsuren kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

 • De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op de school. Meer info over de aanwezigheid van het CLB kan je navragen bij de school.


Gesloten ?

 • Op zaterdagen en zondagen

 • Op wettelijke en decretale feestdagen (te raadplegen op https://www.feestdagen-belgie.be/ )

 • Van 15 juli tot en met 15 augustus

 • Tijdens de kerstvakantie en paasvakantie: beperkte openingsdagen worden in overleg met andere CLB’s bepaald (te raadplegen op www.vclbmeetjesland.be en via affichage aan gebouw)

 

Op www.clbchat.be kan je een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker: bij CLBch@t kan je met elke vraag terecht en wordt er verder met jou bekeken hoe je best geholpen wordt.

 

Voor vragen over een studierichting kan je ook al eens kijken op www.onderwijskiezer.be .

 

2.Wat doet jouw CLB ?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:

Je kan bij het CLB terecht voor vragen over:

 • Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige leerproblemen,…

 • Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,… 

 • Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit,…

 • Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld,…

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het afnemen van een vragenlijst, enz.

Onze school wordt begeleid door Vrij CLB Meetjesland. Samen met het CLB heeft de school afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

Onze school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan onze school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.


3.Jouw CLB-dossier

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Daarin wordt de essentie van de tussenkomsten en begeleidingen opgenomen. Bij het hanteren van dit dossier wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Inzage in het dossier is steeds mogelijk. Vraag aan je CLB-medewerker of aan de CLB-directie hoe dit kan.

Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan Vrij CLB Meetjesland. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij Vrij CLB Meetjesland, Visstraat 14 te Eeklo. Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten.


4.Samenwerking met leerling, ouders en scholen

Het CLB staat in voor kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding waarbij leerlingen en ouders steun ervaren, zich gewaardeerd voelen en betrokken worden. De CLB-begeleiding wordt beschermd door het beroepsgeheim.

Het CLB-team dat met jou en onze school samenwerkt, bestaat uit een contactpersoon en trajectbegeleiders.

 • De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en scholen. Hij/zij beluistert jouw vraag en biedt ondersteuning waar mogelijk.

 • Indien er meer hulp gewenst is, kan de contactpersoon je voorstellen om samen te werken met een trajectbegeleider van het CLB of je toeleiden naar een andere hulpverlener. De trajectbegeleiders bieden een begeleiding aan op maat en/of een diagnostisch traject. Trajectbegeleiders kunnen een arts, maatschappelijk werker, psycholoog/pedagoog of verpleegkundige zijn. Jouw CLB-team bekijkt steeds wie het best jouw vragen om ondersteuning kan beantwoorden.

Zoals reeds gezegd, kan de school voorstellen dat het CLB jou verder begeleidt. De school bespreekt dit in principe vooraf met jullie. Als dit om een of andere reden niet gebeurde, zal de CLB-medewerker in een eerste gesprek dit met jou bespreken en beslissen jullie ook hier samen of er nog verdere gesprekken volgen. In verontrustende situaties, kan de school het CLB rechtstreeks vragen om tussen te komen.  Jij en je ouders kunnen je ook niet verzetten tegen:

 • de begeleiding van spijbelgedrag;

 • systematische contactmomenten of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

 • de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Jouw CLB beschikt over een team van artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in preventieve gezondheidszorg. Zij verzorgen de systematische contactmomenten i.v.m. je gezondheid. (Men noemt dit ook soms “medisch onderzoek”). Ze nemen ook vragen op over besmettelijke ziekten. Deelname aan de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in kader van besmettelijke ziekten is verplicht.

Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij dit verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. Jij of je ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.

Tot slot heeft je CLB nog een team van 4 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor infoavonden en infomomenten over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden gedurende schoolloopbaan.


5.Klachten over of suggesties voor het CLB ?

Ondanks de goede intenties en de kwaliteitszorg van het CLB, heb je misschien toch suggesties voor verbetering of liep de samenwerking met het CLB fout. Het CLB vindt het belangrijk dat je hun dat laat weten, zodat ze daar in de toekomst kunnen aan werken of een betere oplossing voor jullie kan vinden. Aarzel dus niet jouw CLB-medewerker of de CLB-directie te contacteren. Zij zullen je ook informeren over de klachtenprocedure. Deze vind je ook terug op www.vrijclbmeetjesland.be  en vervolgens klikken op “Over het CLB” en doorklikken naar “Klachten en suggesties”.

De CLB-directeur is dhr. Tom Walgraeve. Hij is bereikbaar op volgend adres:

Dhr. T. Walgraeve, directeur

Vzw Vrije CLB Archipel

P/a Vrij CLB Meetjesland

Visstraat 14  - 9900 Eeklo

Tel: 09 376 70 50

tom.walgraeve@vrijclbmeetjesland.be

bottom of page